Szukaj
Close this search box.

OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE

System Gwarantowania Depozytów (BFG)

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarancjami objęte są:

  • depozyty imienne, zarówno złotówkowe jak i walutowe, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,

  • osób prawnych,

  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,

  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Wysokość gwarancji – do równowartości 100.000 euro:

  • BFG gwarantuje 100% zwrot zgromadzonych w banku depozytów, których wartość w złotych nie przekracza równowartości 100.000 EURO,

  • W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku,

  • Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od liczby rachunków (lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, a’vista), traktowane są jako jeden depozyt,

  • Niezależnie od waluty zgromadzonego depozytu wypłata środków gwarantowanych przez BFG następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu z dnia upadłości.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowe informacje na temat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl