Szukaj
Close this search box.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Rachunek płatny na każde żądanie

To rachunek dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych, będących członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej.

Rachunek płatny na każde żądanie

Do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku należy załączyć m.in.:

 • w przypadku rady rodziców:
  – statut szkoły/ placówki,
  – regulamin rady rodziców,
  – pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku,
  – zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeśli jednostka posiada status podatnika,
  – inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.

 • w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:
  – uchwała/ protokół zebrania,
  – inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.

Jak otworzyć Rachunek?

Wystarczy skontaktować się z placówką Banku Spółdzielczego w Kołaczycach.