Szukaj
Close this search box.

FIRMY

Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Kredyt inwestycyjny

Co zyskujesz?

optymalne planowanie inwestycji - długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji

finansowanie inwestycji - finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych

poprawa płynności - kredyt nie blokuje środków bieżących

przesunięcie spłaty - możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału

niski wkład własny - wystarczy 20% procent wartości planowanej inwestycji

efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy

lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.

oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku

- 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
- największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce - 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju bogata

Szczegóły oferty:

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie zakupu środków trwałych, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo – usługowych, odtworzenie lub modernizację działalności gospodarczej, jak również zakup patentów, licencji, know-how, czy na przejęcie innych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Na co?

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć zmierzających do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej, a w szczególności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym takich jak:

 • zakup ziemi

 • zakup budynków i budowli

 • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli

 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych

 • zakup wyposażenia zakup innych środków trwałych

 • zakup udziałów i akcji,

 

Bogata oferta dla firm

Proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także:

 • rachunek bieżący, pomocniczy

 • międzynarodowe karty płatnicze

 • wysokiej jakości usługi rozliczeniowe

 • przekazy płatnicze zagraniczne w PLN zł przy współpracy z Bankiem BPS S.A.

 • bankowość elektroniczną

 • atrakcyjne lokaty

 • szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą

 • gwarancje i poręczenia

 • usługi dodatkowe

Jak otrzymać kredyt?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami:

 1. dokumenty stwierdzające status prawny podmiotu
 2. aktualne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej
 3. zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec budżetu państwa i ZUS
 4. ostatni bilans roczny i rachunek wyników
 5. aktualny bilans lub informacje o stanie majątkowym kredytobiorcy i jego sytuacji finansowej
 6. kontrakty, umowy lub zamówienia odbiorców potwierdzające zbyt towarów i usług
 7. zezwolenie właściwych instytucji na realizację przedsięwzięcia, zaświadczenia i informacje o zgodności przedsięwzięcia z wymogami przepisów
 8. informacje (opinie) banków prowadzących rachunki wnioskodawcy o jego obrotach, aktualnym zadłużeniu, przyjętych prawnych zabezpieczeniach oraz terminowości wywiązywania się ze zobowiązań
 9. wycenę majątku proponowanego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, sporządzoną przez osoby lub podmioty uprawniające do dokonywania wycen wraz z polisami ubezpieczeniowymi
 10. oświadczenie o toczących się postępowaniach sądowych z udziałem wnioskodawcy
 11. analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia w okresie kredytowania zawierającą
 • zestawienia kosztów uzyskania przychodów

 • zestawienie obrotów

 • prognozowane przepływy strumieni pieniężnych

 • prognozy bilansu

 • harmonogram inwestowania i obsługi kredytu wnioskowanego jak i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz innych zobowiązań