Szukaj
Close this search box.

Gwarancje BGK i Cosme

Zabezpiecz spłatę kredytów obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego.

Gwarancje KFG

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Nie stanowi dotacji pieniężnej.

Informacja

Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy:

 • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR;
 • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;
 • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

Możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów obrotowych lub inwestycyjnych.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie       o 3 miesiące;
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem);
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 120 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie       o 3 miesiące;
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem);
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

 

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Podstawowe parametry gwarancji

Obowiązujące limity pomocy de minimis i gwarancji de minimis

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji

 • Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu, nie może przekroczyć 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką wcześniej otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.
 • Całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może być wyższe niż 5 mln zł.

Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy

 • W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Wartość gwarancji de minimis jest przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto.

Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy gdy:

 • gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 750 000 EUR) a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat,
 • gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.

Do pobrania: