Szukaj
Close this search box.

reklamacje

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach

 1. Bank zapewnia klientowi możliwość złożenia reklamacji:
  1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2) telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z numerami podanymi na stronie internetowej Banku;
  3) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;
  4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
  5) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2) adres korespondencyjny;
  3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5) w przypadku formy pisemnej wymagany jest własnoręczny podpis klienta.
 3.  Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.
 4.  Proces reklamacyjny rozpoczyna się z datą wpływu zgłoszenia klienta do Banku, w sposób opisany w pkt. 1.
 5.  Odpowiedź na reklamację dotyczącą świadczonych przez Bank usług płatniczych powinna być udzielona klientowi bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Bank, w przypadku pozostałych reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
 6.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług płatniczych, w przypadku pozostałych reklamacji do 60 dni kalendarzowych.
 7. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.
 8. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w pkt. 5, Komórka ds. skarg i reklamacji powinna w formie pisemnej powiadomić o tym klienta w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji wraz z podaniem:
  1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji wraz z przeprosinami;
  2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta;
  3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w pkt. 6.
 9. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie papierowej.
 10.  W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta zawartych w reklamacji odpowiedź na reklamację powinna zawierać następujące informacje: nazwę Banku; numer reklamacji; temat reklamacji; wyczerpującą informację na temat stanowiska Banku w sprawie skierowanych zastrzeżeń, ze wskazaniem stosownych postanowień regulaminów i umów podpisanych z klientem; określenie terminu, w którym roszczenie klienta zawarte w reklamacji zostanie zrealizowane nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi oraz dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o:
  1) możliwości i sposobie wniesienia odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację;
  2) możliwości złożenia zapisu na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3) możliwości złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
  4) możliwości skorzystania z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  5) możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który ma być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy z zastrzeżeniem pkt. 11.
 11. Odpowiedź na reklamację, o której mowa w pkt. 10 zawiera oświadczenie Banku w przedmiocie wyrażenia zgody na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Bankiem przed:
  1) Rzecznikiem Finansowym, adres strony internetowej: https://www.rf.gov.pl;
  2) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl;
  3) Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: https://www.zbp.pl.
 12. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20 skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.