Tabele opłat i prowizji

Rachunki

Rachunek płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

To rachunek dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych, będących członkiem rady rodziców, komitetu rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej.

Do wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku należy załączyć m.in.:

 • w przypadku rady rodziców:
  - statut szkoły/ placówki,
  - regulamin rady rodziców,
  - pełnomocnictwa osób uprawnionych do otwarcia rachunku i zawarcia Umowy oraz dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku,
  - zawiadomienie o nadaniu numeru NIP, jeśli jednostka posiada status podatnika,
  - inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.

 • w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:
  - uchwała/ protokół zebrania,
  - inne dokumenty wymagane przez Bank na podstawie odrębnych przepisów.


Zadzwoń do nas:

13 441-05-19